Uponor Oyj   Ilmoitus      7.7.2000  16:30  1 (2)

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen ilmoitus

Uponor Oyj on tänään saanut Sampo Oyj:ltä ilmoituksen, jonka mukaan
Vakuutusyhtiö Sampo Oyj:n ja Leonia Oyj:n muodostaman konsernin
omistus- ja ääniosuus Uponor Oyj:ssä on laskenut alle 10 %:n Sampo
Oyj:hin kuuluvien Leonia Rahastoyhtiö Oy:n ja Leonia MM Rahastoyhtiö
Oy:n yhtiöjärjestysten muutoksen seurauksena.

Vakuutusyhtiö Sampo Oyj ja Leonia Oyj ovat 1.2.2000 allekirjoittaneet
sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Leonia Oyj sulautuu Vakuutusyhtiö
Sampo Oyj:hin. Suunnitelman mukainen sulautuminen tulee voimaan
31.12.2000.

Uuden konsernin emoyhtiönä määräysvaltaa käyttää vakuutusyhtiö Sampo
Oyj, johon kuuluvien Leonia Rahastoyhtiö Oy:n ja Leonia MM
Rahastoyhtiö Oy:n yhtiöjärjestyksiä on 30.6.2000 kaupparekisteriin
tehdyn merkinnän mukaisesti muutettu siten, että poiketen OYL:n 8
luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesta normaalista
päätöksentekojärjestyksestä, omistajakysymyksiä koskevia päätöksiä ei
voida tehdä, jos kaikki läsnäolevat osuudenomistajien valitsemat
hallituksen jäsenet vastustavat päätöstä. Koska rahastoyhtiöiden
emoyhtiö tai muu yhtiö, jonka määräysvallassa rahastoyhtiö AML 2 luvun
9 §:n mukaisesti on, ei voi osuudenomistajien valitsemien hallituksen
jäsenten veto-oikeuden vuoksi itsenäisesti käyttää päätösvaltaa
kohdeyhtiöiden osakkeiden tuottamista äänioikeudesta päätettäessä, ei
rahastoyhtiöiden ja niiden hallinnoimien rahastojen omistusosuutta
lasketa yhteen emoyhtiön tai muun yhteisön, jonka määräysvallassa
rahastoyhtiö on, omistusosuuden kanssa.


Uuden konsernin tarkka osakekohtainen osuus Uponor Oyj:n äänimäärästä
ja osakepääomasta on seuraava:

Yhtiö           kpl-määrä   osuus      osuus
                    osakepääomasta  äänimäärästä

Sampo            477 182    1,23%     1,23%
Yritys-Sampo        220 000    0,57%     0,57%
Teollisuusvakuutus     110 000    0,28%     0,28%
Henki-Sampo        2 738 785    7,07%     7,07%
Leonia Henkivakuutus     61 000    0,16%     0,16%
Leonian Eläkesäätiö     58 800    0,15%     0,15%

Yhteensä         3 665 767    9,47%     9,47%

Uponor Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 38 717 222 kpl:sta
osakkeita, ja ääniä osakkeilla on yhteensä 38 717 222 kpl. Tiedot
perustuvat 5.7.2000 kaupparekisteritietoihin.

Alla osakkeenomistajien täydellinen nimi ja kaupparekisterinumero

Vakuutusyhtiö Sampo Oyj         46.425
Vakuutusosakeyhtiö Yritys-Sampo     568.750
Teollisuusvakuutus Oy          568.749
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo     379.086
Leonia Henkivakuutus Oy         483.129
Leonian Eläkesäätiö           Eläkesäätiörek. nro 19

Uponor Oyj

Marja Hanski
Lakiasiainjohtaja


JAKELU
Helsingin Pörssi
Tiedotusvälineet