27.4. 2000

Osavuosikatsaus 1-3/2000

Uponorilla vahva alkuvuosi  • Kysyntä jatkui vilkkaana
  • Liikevaihto 347,4 euroa, kasvua 21%
  • Liikevoitto 18,7 miljoonaa euroa, kasvua lähes 160%
  • Tulos rahoituserien jälkeen 13,4 miljoonaa euroa, kasvua 12,7 miljoonaa euroa
  • Sopimus Asko Kodinkoneen myynnistä

Liikevaihto ja tulos


Uponor-konsernin liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 347,4 (1-3/1999: 287,3) miljoonaa euroa, joka on 21 % edellisvuotta suurempi. Liikevaihdon kasvu oli voimakkainta konsernin ydinalueella, Uponor Muoviputkijärjestelmät -liiketoimintaryhmässä, jonka liikevaihto kasvoi 35 % ja nousi 273,4 (202,3) miljoonaan euroon. Myös Asko Kodinkoneen ja Upofloor Lattiapäällysteiden liikevaihto kasvoi.

Konsernin liikevoitto oli 18,7 (7,2) miljoonaa euroa. Se kasvoi edellisvuodesta lähes 160%. Liikevoitto vahvistui kaikissa liiketoimintaryhmissä. Uponor Muoviputkijärjestelmien liikevoitto nousi 14,6 miljoonaan euroon, kasvua edellisvuodesta 11,1 miljoonaa euroa.

Hyvän kysynnän ohella liikevaihtoa kasvatti myös tuotteiden hintojen nousu muoviraaka-aineiden hintakehityksen johdosta.

Konsernin korolliset nettovelat olivat 437 (31.12.1999: 425) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 36,9 (36,6) %. Nettorahoituskulut olivat 5,3 (6,5) miljoonaa euroa. Tulos rahoituserien jälkeen oli 13,4 (0,7) miljoonaa euroa ja 3,9 (0,2) prosenttia liikevaihdosta.

Tulos ennen veroja oli 13,4 (25,9) miljoonaa euroa. Vuoden 1999 kolmen ensimmäisen kuukauden luvut sisälsivät huonekaluliiketoiminnan myynnistä saadun 25,2 miljoonan euron satunnaisen tuoton. Kauden voitto oli 8,4 (17,7) miljoonaa euroa.

Tulos osaketta kohti 0,22 (0,02) euroa ja oma pääoma per osake oli 12,47 (10,80) euroa.

Investoinnit ja rahoitus


Investointien määrä oli 25,1 (30,0) miljoonaa euroa, josta pääosa, 86 %, suunnattiin ydinliiketoiminnan eli Uponor Muoviputkijärjestelmien kehittämiseen.

Konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä. Toimialalle tyypillisen kausivaihtelun vuoksi konsernin tase on alkuvuoden aikana jonkin verran kasvanut ja muun muassa lainojen määrä on hienokseltaan noussut.

Osakepääoma ja osakkeet


Katsauskauden lopussa yhtiön osakepääoma oli 77.434.444,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli 38.717.222 kpl. Kaikilla osakkeilla on yksi ääni.

Yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden kokonaismäärä oli katsauskauden lopussa 185.000 kpl, yhteenlasketulta nimellisarvoltaan 370.000 euroa. Omien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä oli 0,47 %.

Ylimääräinen yhtiökokous 3.9.1999 valtuutti hallituksen myöntämään konsernin johdolle 800.000 optioita osana johdon kannustinjärjestelmää. Näistä optioista 177.000 kappaletta on myöntämättä katsauskauden päättyessä.

Markkinat


Alkutalven leudot säät pitivät rakennustoiminnan Keski- ja Pohjois-Euroopassa vilkkaana, erityisesti verrattuna viime vuoden kylmään alkutalveen. Ydinliiketoiminnan tuotteiden ja palveluiden kysyntä oli siksi varsin voimakasta. Saksan rakennusmarkkinat osoittivat piristymisen merkkejä. Myös Pyreneiden niemimaan kysyntä oli hyvällä tasolla. Pohjois-Amerikassa rakennusmarkkinat säilyivät edelleen vilkkaina.

Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien myynti kasvoi voimakkaasti viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Erityisesti PE-X- ja komposiittiputkijärjestelmien myynnin kehitys oli hyvä. Pohjois-Amerikassa putkijärjestelmien toimitukset uudelle kasvavalle markkina-alueelle, asunto- ja matkailuautoteollisuudelle, kasvoivat ripeästi.

Kiinteistö- ja ympäristötekniikan tuotteiden myynti kasvoi kaikilla markkina-alueilla. Pohjoismaissa voimakkaimmin kasvoivat sisäviemärijärjestelmät ja ympäristötuotteet. Tietoliikenneverkkojen asennusputkijärjestelmien myynti kasvoi voimakkaasti eri puolilla Eurooppaa.

Kilpailutilanne markkinoilla on säilynyt pääosin viime vuoden lopun kaltaisena. Euroopassa jakeluportaan muutokset jatkuvat. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana muoviraaka-aineiden hinnat ovat kohonneet ennätyksellisen korkealle tasolle johtuen sekä öljytuotteiden että petrokemikaalien korkeista hinnoista. Myös kysyntä on vilkasta ja sen oletetaan kiihtyvän kesäkauden lähestyessä. Näistä syistä johtuen raaka-ainehintojen odotetaan pysyvän korkealla tasolla.

Tapahtumia


Alkuvuoden aikana on käynnistetty uusia markkinointihankkeita ja markkinoille on tuotu lukuisia uusia tuotteita. Näistä merkittävimpiä ovat Ecoflexin uusi SmartHeat-liitosjärjestelmä, joka on ensimmäinen hitsaustekniikkaa käyttävä PEX-putken liitosjärjestelmä maailmassa. Toinen Ecoflex-tuote, Ecoflex Bar Pipe valittiin Pariisin Interclima-näyttelyssä yhdeksi vuoden uutuustuotteista.

Aiemmin pääasiassa saksankielisellä markkina-alueella toiminut johtava lattialämmitysjärjestelmäyhtiömme Velta käynnisti viennin Englantiin ja toi Saksan markkinoille uuden kattolämmitysjärjestelmän.

Puolassa valmistettavan Eureo-käyttövesijärjestelmän vienti Espanjaan käynnistyi.

Pohjoismaissa panostettiin voimakkaasti ympäristötuotteiden markkinointiin ja markkinoille tuotiin uusia jätevesien imeytysjärjestelmiä ja keruusäiliöitä. Tuotteiden erikoisuus on uudenlainen teollinen muotoilu, jonka ansiosta niiden käyttö- ja asennusominaisuudet ovat parantuneet.

Voimakkaasti kasvaneen tietoliikenneverkkojen rakentamisen johdosta Uponorin Radius-järjestelmän toimituskykyä on parannettu laajentamalla tuotantoa Uponorin tehtailla Englannissa, Ranskassa, Saksassa ja Ruotsissa. Suunnitelmat tuotannon aloittamiseksi myös Unkarissa ovat valmiina.

Puolan Sochaczewissa otettiin helmikuussa käyttöön uusi lämmitys- ja käyttövesijärjestelmätuotteita valmistava tehdas.

Merkittävä uusi aluevaltaus tehtiin Saksassa, kun Hewing GmbH sai tyyppihyväksynnän MultiTech-monikerrosputken käytölle rakennusten kaasuputkiasennuksissa Saksassa ja Hollannissa.

Pohjoismaissa otettiin alkuvuoden aikana käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla tehostetaan sisäisiä ja ulkoisia tieto- ja tavaravirtoja ja parantamaan asiakaspalvelua.

Henkilöstö ja konsernirakenne


Konsernin henkilökunnan määrä oli katsauskaudella keskimäärin 7.240 (7.340) henkeä.

Konsernirakenteen selkeyttämistä jatkettiin jakson aikana. Helmikuun 1. päivänä Uponor Oyj siirsi kiinteistöliiketoimintansa tätä tarkoitusta varten perustetulle Asko Kiinteistöt Oy -nimiselle tytäryhtiölle. Yhtiöittäminen on osa Uponorin strategian mukaista konsernirakenteen selkiyttämistä ja tähtää voimavarojen suuntaamiseen ydinliiketoiminnan kehittämiseen. Tytäryhtiölle siirtyivät kiinteistöliiketoiminnan varat, velat ja varaukset sekä liiketoimintaryhmän henkilökunta, 50 henkeä. Siirtyvän liiketoiminnan tasearvo on 968,2 mmk eli163 MEUR, rakennusten kerrosala n. 587,000 m2 ja maa-alueiden pinta-ala n. 5,565,000 m2.

Yhtiökokous


Yhtiökokous 21.3. 2000 vahvisti vuoden 1999 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen osinkoehdotuksen, 0,67 (0,59) euroa/osake.

Yhtiökokous pienensi hallituksen jäsenmäärää yhdellä eli kuuteen jäseneen.
Uudelleenvalituiksi seuraavaksi vuoden toimikaudeksi tulivat Hannu Kokkonen, Matti Niemi, Pekka Paasikivi, Niilo Pellonmaa sekä Jukka Viinanen. Uutena jäsenenä valittiin saksalainen diplomi-insinööri Horst Rahn (61), joka on Uponorin ostaman Unicor-ryhmän perustaja. Rahn omistaa 292.500 kpl Uponorin osaketta.

Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab:n.

Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta vastiketta vastaan yhden vuoden aikana 21.3.2000 lukien enintään sen osakemäärän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo laskettuna yhteen yhtiön hallussa jo olevien omien osakkeiden nimellisarvon kanssa ei ylitä 5 % yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä hankintahetkellä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen myös päättämään yhtiön hallussa olevien enintään 1.900.000 oman osakkeen luovuttamisesta yhden vuoden aikana 21.3.2000 lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhden vuoden aikana 21.3.2000 lukien yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja /tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että yhtiön osakkeita merkittäessä tai vaihtovelkakirjoja vaihdettaessa yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 10.000.000 eurolla.

Hallitus ei ole käyttänyt sille myönnettyjä valtuuksia katsauskauden aikana.

Tapahtumia katsauskauden jälkeen


Huhtikuun alussa Kunnallistekniikka-divisioonaan kuuluva amerikkalainen Uponor ETI Company myi Arizonan Phoenixissä sijaitsevan putkitehtaan Eagle Pacific Industries, Inc. -yhtiölle. Uponor ETI:n toiminnan painopiste on Yhdysvaltain Kalliovuorten itäpuolisilla markkinoilla, joita kyetään tehokkaasti palvelemaan yhtiön muilta tehtailta, joiden toimintaan on investoitu voimakkaasti samalla, kun yhtiön tarjontaa on yhä enemmän suunnattu erikoistuotteisiin.

Konsernin toiminnan laajentumisen myötä tuote- ja järjestelmäkehitystä on viime vuosien aikana hajautettu yhä enemmän eri markkina-alueille. Divisioonien yhteyteen on perustettu osaamiskeskuksia, minkä ansiosta asiakkaiden kanssa suoritettavaa kehitystyötä ja yhteishankkeita on saatu nopeutettua. Suuntauksen vuoksi konsernin Ruotsissa sijaitsevan kehitysyhtiön, Uponor Innovation AB:n, merkitys on vähentynyt. Huhtikuussa tehtiin päätös yhtiön lopettamisesta ja toiminnan uudelleen järjestelystä.

Huhtikuun 12. päivänä solmittiin italialaisen Antonio Merloni -konsernin kanssa sopimus Asko Kodinkone -ryhmän liiketoiminnan myymisestä. Myyntihinta on noin 75 miljoonaa euroa ja kauppa odotetaan saatavan päätöksen kesään mennessä. Asko Kodinkone-ryhmän myynti on seurausta Uponorin strategiasta keskittyä ydinliiketoimintaansa muoviputkijärjestelmiin.

Muut liiketoimintaryhmät


Asko Kodinkoneen liikevaihto oli 49,4 miljoonaa euroa, vastaava luku viime vuonna oli 44,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto 2,1 miljoonaa euroa on 1,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vertailujaksolla. Myynnin kasvu on ollut voimakkainta Yhdysvalloissa ja Australiassa, mutta myös Suomessa ja Ruotsissa myynti on kehittynyt hyvin. Markkinakehityksen uskotaan jatkuvan hyvänä lähikuukausien ajan.

Upofloor Lattiapäällysteiden liikevaihto oli 17,5 (15,1) miljoonaa euroa, mikä on 16% enemmän kuin vertailujaksolla. Liikevoitto oli 1,2 (0,1) miljoonaa euroa. Kotimaan ohella myynnin kasvu on ollut voimakkainta Venäjällä, Yhdysvalloissa ja Australiassa. Tulosparannukseen vaikutti myynnin kasvun ohella viime vuonna toteutettu laaja investointiohjelma. Kysynnän uskotaan jatkuvan hyvänä sekä kotimaassa että vientimarkkinoilla.

Asko Kiinteistöjen liikevaihto oli 5,2 (6,7) miljoonaa euroa, mikä on 22 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana kautena. Liikevoitto kasvoi 11 % ja oli 3,1 (2,8) miljoonaa euroa. Suomen hyvän taloudellisen kehityksen ansiosta toimitilojen kysyntä lisääntyi ja käyttöasteet paranivat. Asko Kiinteistöt jatkoi kiinteistöjen myyntiä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Katsauskaudella kiinteistökauppojen määrä oli 1,1 miljoonaa euroa; esisopimuksia on voimassa yhteensä 9,3 miljoonaa euron arvosta.
Asko Kiinteistöjen liikevaihto ja liikevoitto laskevat vähitellen kiinteistöjen myyntien myötä, mutta liiketoimintaryhmän kannattavuus paranee vuokrien ja kiinteistöjen käyttöasteen edelleen noustessa.

Näkymät


Konsernin näkymät loppuvuodelle ovat melko valoisat. Kysynnän oletetaan jatkuvan vilkkaana. Vaikka muoviraaka-aineiden hintakehitys luo jonkin verran epävarmuutta, tuloksen rahoituserien jälkeen odotetaan muodostuvan edellisvuotta paremmaksi.
Tuloslaskelma1 - 3 20001 - 3 19991.1.-31.12. 1999
MEUR   
Liikevaihto347,4287,31 346,8
Kulut328,7280,11 239,4
Liikevoitto18,77,2107,4
Rahoituskulut, netto5,36,5-18,7
Tulos rahoituserien jälkeen13,40,788,7
Satunnaiset tuotot0,025,227,6
Satunnaiset kulut0,00,05,3
Voitto ennen veroja13,425,9111,0
Kauden voitto8,417,776,3
    
Verot on arvioitu kauden tulosta vastaaviksi.   
    
Tase1 - 3/001 - 3/991999
EUR   
Aineettomat hyödykkeet137,3115,0139,1
Aineelliset hyödykkeet605,3562,1587,3
Arvopaperit ja pitkäaikaiset sijoitukset31,644,133,0
Vaihto-omaisuus236,1230,7211,5
Rahat ja pankkisaamiset40,734,857,3
Muu rahoitusomaisuus282,7229,4238,7
Oma pääoma480,5414,6495,0
Vähemmistöosuus10,430,69,1
Pakolliset varaukset15,614,716,8
Pitkäaikaiset velat454,1400,8404,7
Lyhytaikaiset velat378,6355,4341,3
Tase, yhteensä1 333,71 216,11 266,9
    
Tunnusluvut1 - 3/001 - 3/991999
EUR   
Tulos / osake, EUR0,220,021,58
Oman pääoman tuotto, %6,790,8313,30
Sijoitetun pääoman tuotto, %7,823,2512,40
Omavaraisuusaste, %36,9436,6039,90
Velkaantumisaste, %88,93103,0084,00
Oma pääoma / osake, EUR12,4710,8012,78
Osakkeen kurssikehitys   
- alin, EUR16,012,217,83
- ylin, EUR19,416,812,28
- keskikurssi, EUR17,713,615,88
Osakevaihto   
- 1 000 kpl2 7583 11322 865
- MEUR48,842,2363,0
    
Vastuut1 - 3/001 - 3/991999
MEUR   
Annetut pantit   
- omasta velasta15,326,98,1
Kiinnitykset69,9201,291,2
Takaukset   
- omasta puolesta0,90,00,3
- muiden puolesta8,41,01,1
Leasing-vastuut46,729,955,4
Muut vastuut0,05,94,5
    
Emoyhtiö   
    
Eläkevastuut0,00,70,7
Annetut pantit   
- omasta velasta0,013,30,0
Kiinnitykset0,056,70,0
Takaukset   
- konserniyhtiön puolesta50,163,650,1
    
Johdannaissopimukset1 - 3/001 - 3/991999
MEUR   
1. Korkojohdannaiset   
Ostetut korko-optiot47,067,154,0
Myydyt korko-optiot26,245,238,0
    
2. Valuuttajohdannaiset   
Ostotermiinisopimukset62,041,933,0
Myyntitermiinisopimukset0,619,02,0
Myydyt valuuttaoptiot0,048,90,0
    
3. Valuutanvaihtosopimus7,07,27,0
    
Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin1 - 3/001 - 3/991999
MEUR   
Uponor-muoviputkijärjestelmät273,4202,31 020,9
Asko Kodinkone49,444,2198,8
Upofloor-lattiapäällysteet17,515,162,2
Asko Kiinteistöt5,26,726,5
Muut1,919,038,4
Uponor-konserni347,4287,31 346,8
    
Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin1 - 3/001 - 3/991999
MEUR   
Uponor-muoviputkijärjestelmät14,63,579,0
Asko Kodinkone2,10,49,4
Upofloor-lattiapäällysteet1,20,13,5
Asko Kiinteistöt3,12,810,5
Muut-2,30,44,9
Uponor-konserni18,77,2107,4


Osavuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu