27.2. 1998

Tilinpäätös ja vuosikertomus 1997

Kasvu kiihtymässä, tulos edellisvuoden tasolla


Uponorin 16. toimintavuosi toteutui pääosin suunnitelmien mukaisena. Tavoitteiden mukaisesti investointien määrää kasvatettiin ja konsernin liiketoiminta lähti varsinkin vuoden loppupuoliskolla edellisvuosia nopeampaan kasvuun.

Konsernin liikevaihto oli 4.169 (3.761) miljoonaa markkaa, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Kaikki liiketoiminta-alueet kasvattivat myyntiään, eniten Kaasujärjestelmät ja Lämminvesijärjestelmät. Maantieteellisesti liikevaihto jakautui seuraavasti: Saksa 22%, Pohjoismaat 23%, Pohjois-Amerikka 21%, Iso-Britannia 9%, muu Eurooppa 22% sekä muut 3%.

Konsernin liikevoitto oli 293 (296) mmk tai 7,0% (7,9%) liikevaihdosta. Konsernin tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 273 (245) mmk, mikä on 6,6% (6,5%) liikevaihdosta.

Sijoitetun pääoman tuottoaste laski 17,1 (18,7) prosenttiin, kun taas oman pääoman tuottoaste säilyi 22,9 (22,9) prosentissa. Omavaraisuusaste oli 31,6% (33,9%).

Konsernin kannattavuutta heikensivät lähinnä isojen investointien loppuvuoteen ajoittuneet käynnistykset sekä vuoden aikana toteutetut muut kasvun nopeuttamiseen tähtäävät toimet, jotka aiheuttivat kustannuksia ja sitoivat voimavaroja. Näiden lisäksi joissakin liiketoimintayksiköissä esiintyi rakenteellisia kannattavuusongelmia.

Erityisesti Kunnallisteknisen liiketoiminta-alueen tulosta söi standardiputkitoiminnan ennestäänkin huonon kannattavuuden heikkeneminen sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, jossa raaka-ainehintojen romahtaminen ennen parasta myyntikautta aiheutti varastotappioita.

Konsernin nettoinvestointien määrä lähes kaksinkertaistui ja oli 480 (251) mmk.

Näkymät


Kokonaisrakentamisen tason uskotaan säilyvän vakaana Uponorin päämarkkinoilla ja lähitulevaisuuden liiketoiminnan näkymät ovat valoisat.

Tehtyjen investointien ansiosta vuonna 1997 esiintulleet kapasiteettiongelmat on suurelta osin ratkaistu ja toimitusvarmuus on parantunut. Myös uusien tuotteiden markkinoilletulo antaa mahdollisuuksia kysynnän tyydyttämiseen. Kannattamattomien liiketoimintayksiköiden saneerausohjelmat on saatu hyvään vauhtiin ja tulosten odotetaan näkyvän alkaneen vuoden aikana.

Investointien määrä pidetään alkaneena vuonna samalla korkealla tasolla kuin vuonna 1997. Konsernin tuloksen odotetaan paranevan ja kasvun odotetaan jatkuvan vahvana.