6.2. 2000

Uponor Oyj:n hallituksen esitykset yhtiökokoukselle


Hallitus esittää 21.3.2000 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokouksel-le, että osinkoa jaetaan 0,67 (1998: 0,59) euroa/osake. Yhtiöjärjes-tyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi hallitus esittää seuraavaa: Antivaltuutus, Omien osakkeiden hankintavaltuutus sekä Omien osakkeiden luovutusvaltuutus

Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi osakepääoman korotukseen uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseen ja/tai optio-oikeuksien antamiseen


Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen yhden (1) vuoden aikana 21.3.2000 lukien päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä yhdessä tai useammassa erässä siten, että yhtiön osakkeita merkittäessä tai vaihtovelkakirjoja vaihdettaessa yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 10.000.000 eurolla.

Vaihtovelkakirjalainaa otettaessa ja optio-oikeuksia annettaessa sekä osakepääomaa uusmerkinnällä korotettaessa voidaan poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta. Uusmerkintä voidaan tarvittaessa tehdä apporttiomaisuutta vastaan.

Vaihtovelkakirjalainan ottaminen ja/tai optio-oikeuksien antaminen ja/tai osakepääoman korottaminen uusmerkinnällä tapahtuu hallituksen päätöksen mukaisesti ja hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen päättämin ehdoin.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että osakepääomaa korotetaan valtuutuksen perusteella yhteensä enintään viidesosalla yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen osakepääoman korotus- tai lainanottopäätöksen ajankohtana rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisen perusteena tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, yrityskauppojen ja muiden teollisten järjestelyjen toteuttaminen ja/tai yhtiön tulevien investointien rahoittaminen.

Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi omien osakkeiden hankkimiseen


Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukselle 3.9.1999 ylimääräisessä yhtiökokouksessa myönnetty omien osakkeiden hankintavaltuutus lakkaa 21.3.2000 ja että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen hankkimaan yhden (1) vuoden aikana 21.3.2000 lukien vastiketta vastaan yhtiön omia osakkeita enintään osakemäärän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo laskettuna yhteen yhtiön hallussa jo olevien omien osakkeiden nimellisarvon kanssa ei ylitä 5 % yhtiön osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä hankintahetkellä.

Omat osakkeet hankitaan yhtiölle käytettäväksi mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa teollisissa järjestelyissä vastikkeena, investointien rahoittamiseksi ja/tai pääomarakenteen vahvistamiseksi.

Omien osakkeiden hankkiminen toteutetaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta ja/tai arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla julkisella kaupankäynnillä ostopäivän kurssiin siten kuin osakkeiden hankkimisesta julkisella kaupankäynnillä on säädetty. Mikäli kaikille osakkeenomistajille osoitetun ostotarjouksen perusteella osakkeenomistajat eivät ole tarjonneet ostettavaksi koko yhtiön ilmoittamaa määrää osakkeita, voi yhtiö hankkia puuttuvan määrän osakkeita arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla julkisella kaupankäynnillä (OYL 7:5).

Muilta osin omien osakkeiden hankkiminen toteutetaan hallituksen päättämin ehdoin.

Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi omien osakkeiden luovuttamiseen


Hallitus päätti ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukselle 3.9.1999 ylimääräisessä yhtiökokouksessa myönnetty omien osakkeiden luovutusvaltuutus lakkaa 21.3.2000 ja että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen yhden (1) vuoden aikana 21.3.2000 lukien päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus koskee enintään 1.900.000 kahden (2) euron nimellisarvoista osaketta.

Luovutettavat osakkeet hankitaan hallitukselle 21.3.2000 myönnettävän valtuutuksen perusteella ja/tai on hankittu 3.9.1999 annetun valtuutuksen perusteella. Osakkeet luovutetaan myymällä niitä julkisen kaupankäynnin kautta Helsingin Pörssissä ja/tai luovuttamalla niitä vastikkeena yrityskaupoissa ja/tai -järjestelyissä tai niiden yhteydessä luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Osakkeita luovutettaessa voidaan poiketa osakkeenomistajalle kuuluvasta etuoikeudesta hankkia yhtiön osakkeita. Poikkeamisen perusteena tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, yrityskauppojen ja muiden teollisten järjestelyjen toteuttaminen ja/tai yhtiön tulevien investointien rahoittaminen.

Muilta osin osakkeiden luovuttaminen toteutetaan hallituksen päättämin ehdoin.

Yhtiökokous


Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 21.3.2000 alkaen klo 16.00 hotelli Haagan auditoriossa, Nuijamäentie 10, Helsinki.