21.3. 2000

Uponor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset


Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Kokous päätti vuoden 1999 osingoksi 0,67 euroa/osake. Kokous hyväksyi hallituksen esitykset antivaltuutuksesta sekä omien osakkeiden hankkimis- ja luovutusvaltuutuksesta.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja
vastuuvapauden myöntäminen

Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja sen muodostaman konsernin vuoden 1999 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous pidettiin tänään, 21.3. 2000 Helsingissä. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Paasikivi ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Tomas Lindholm.

Osinko
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen, jonka mukaan tilikauden 1999 osinkona maksetaan 0,67 euroa/osake. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 24.3. ja osinko maksetaan 31.3.2000.

Hallitus
Yhtiökokous pienensi hallituksen jäsenmäärää yhdellä eli kuuteen jäseneen. Uudelleenvalituiksi seuraavaksi vuoden toimikaudeksi tulivat Hannu Kokkonen, Matti Niemi, Pekka Paasikivi, Niilo Pellonmaa sekä Jukka Viinanen.

Uutena jäsenenä valittiin saksalainen diplomi-insinööri Horst Rahn (61), joka on Uponorin ostaman Unicor-ryhmän perustaja. Rahn omistaa 292.500 kpl Uponorin osaketta.

Tilintarkastaja
Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab:n.

VALTUUTUS OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSEEN JA/TAI
VAIHTOVELKAKIRJALAINAN OTTAMISEEN JA/TAI
OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEEN
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen (liite 1).

VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISEEN
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen (liite 2).

VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUKSEEN
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen (liite 3).

Liite 1:

EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSEEN UUSMERKINNÄLLÄ JA/TAI VAIHTOVELKAKIRJALAINAN OTTAMISEEN JA/TAI OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEEN

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen yhden (1) vuoden aikana 21.3.2000 lukien päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai osake-pääoman korottamisesta uusmerkinnällä yhdessä tai useammassa erässä siten, että yhtiön osakkeita merkittäessä tai vaihtovelkakirjoja vaihdettaessa yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 10.000.000 eurolla.

Vaihtovelkakirjalainaa otettaessa ja optio-oikeuksia annettaessa sekä osakepääomaa uusmerkinnällä korotettaessa voidaan poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta. Uusmerkintä voidaan tarvittaessa tehdä apporttiomaisuutta vastaan.

Vaihtovelkakirjalainan ottaminen ja/tai optio-oikeuksien antaminen ja/tai osakepääoman korottaminen uusmerkinnällä tapahtuu hallituksen päätöksen mukaisesti ja hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen päättämin ehdoin.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että osakepääomaa korotetaan valtuutuksen perusteella yhteensä enintään viidesosalla yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen osakepääoman korotus- tai lainanottopäätöksen ajankohtana rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisen perusteena tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, yrityskauppojen ja muiden teollisten järjestelyjen toteuttaminen ja/tai yhtiön tulevien investointien rahoittaminen.

Liite 2:

EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISEEN

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukselle 3.9.1999 ylimääräisessä yhtiökokouksessa myönnetty omien osakkeiden hankintavaltuutus lakkaa 21.3.2000 ja että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen hankkimaan yhden (1) vuoden aikana 21.3.2000 lukien vastiketta vastaan yhtiön omia osakkeita enintään osakemäärän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo laskettuna yhteen yhtiön hallussa jo olevien omien osakkeiden nimellisarvon kanssa ei ylitä 5 % yhtiön osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä hankintahetkellä.

Omat osakkeet hankitaan yhtiölle käytettäväksi mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa teollisissa järjestelyissä vastikkeena, investointien rahoittamiseksi ja/tai pääomarakenteen vahvistamiseksi.

Omien osakkeiden hankkiminen toteutetaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouk-sella yhtäläisin ehdoin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta ja/tai arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla julkisella kaupankäynnillä ostopäivän kurssiin siten kuin osakkeiden hankkimisesta julkisella kaupankäynnillä on säädetty. Mikäli kaikille osakkeenomistajille osoitetun ostotarjouksen perusteella osakkeenomistajat eivät ole tarjonneet ostettavaksi koko yhtiön ilmoittamaa määrää osakkeita, voi yhtiö hankkia puuttuvan määrän osakkeita arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla julkisella kaupankäynnillä (OYL 7:5).

Muilta osin omien osakkeiden hankkiminen toteutetaan hallituksen päättämin ehdoin.

Liite 3:

EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISEEN

Hallitus päätti ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukselle 3.9.1999 ylimääräisessä yhtiökokouksessa myönnetty omien osakkeiden luovutusvaltuutus lakkaa 21.3.2000 ja että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen yhden (1) vuoden aikana 21.3.2000 lukien päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus koskee enintään 1.900.000 kahden (2) euron nimellisarvoista osaketta.

Luovutettavat osakkeet hankitaan hallitukselle 21.3.2000 myönnettävän valtuutuksen perusteella ja/tai on hankittu 3.9.1999 annetun valtuutuksen perusteella. Osakkeet luovutetaan myymällä niitä julkisen kaupankäynnin kautta Helsingin Pörssissä ja/tai luovuttamalla niitä vastikkeena yrityskaupoissa ja/tai –järjestelyissä tai niiden yhteydessä luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Osakkeita luovutettaessa voidaan poiketa osakkeenomistajalle kuuluvasta etuoikeudesta hankkia yhtiön osakkeita. Poikkea-misen perustee-na tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, yrityskauppojen ja muiden teollisten järjestelyjen toteuttaminen ja/tai yhtiön tulevien investointien rahoittaminen.

Muilta osin osakkeiden luovuttaminen toteutetaan hallituksen päättämin ehdoin.