Hakulomake

Tunnuslukujen laskentakaavat

 
Oman pääoman tuotto (ROE), % Tulos ennen veroja - tuloverot
=
x 100
Oma pääoma, keskiarvo
 
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
=
x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat, keskiarvo
 
 
Omavaraisuus­aste, % Oma pääoma
=
x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
 
 
Netto­velkaantumis­aste, % Korollinen netto­velka
=
x 100
Oma pääoma
 
 
Korolliset netto­velat = Korolliset velat – rahavarat ilman sidottuja rahavaroja
 
 
Tulos/osake (EPS) Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos
=
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
 
 
Oma pääoma/osake Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
=
Osakeantioikaistu osakemäärä vuoden lopussa
 
 
Osakkeen keskikurssi Osakkeiden euro-määräinen vaihto
=
Osakkeiden kpl-määräinen vaihto
 
 
Bruttokate, % Bruttokate
=
x 100
Liikevaihto
 
 
Liikevoitto, % Liikevoitto
=
x 100
Liikevaihto
 
 
Vertailu­kelpoinen bruttokate, % Bruttokate - vertailu­kelpoisuuteen vaikuttavat erät
=
x 100
Liikevaihto
 
 
Vertailu­kelpoinen liikevoitto, % Liikevoitto - vertailu­kelpoisuuteen vaikuttavat erät
=
x 100
Liikevaihto
 
Päivitetty : 15.02.2017