30.9. 1999

Asko Oyj:n osavuosikatsaus tammi-elokuu 1999

ASKO OYJ KASVOI JA TULOS PARANI


Asko-konsernin liikevaihto kasvoi 13,5 % ja oli 5 147 MFIM (866 MEUR). Tulos ennen veroja 480 MFIM (81 MEUR), kasvua edellisestä vuodesta 26 %. Tulos/osake 0,9 EUR, omavaraisuusaste 37,2 %, oman pääoman tuotto 9,4 % ja sijoitetun pääoman tuotto 10,7 %.

Liikevaihto ja tulos


Konsernin liikevaihto oli 5 147 MFIM ja lisäystä edelliseen vuoteen 13,5%. Ulkomaan toimintojen osuus oli 87 %. Uponorin liikevaihto kasvoi 25 % edellisen vuoden vastaavasta ajasta. Uponorin lämminvesidivisioonaan kuuluva saksalainen Unicor AG sisältyy konsernilukuihin ensimmäistä kertaa vuoden alusta lähtien.

Euroopan rakennustoiminta on kylmän talven jälkeen jatkunut melko vilkkaana. Myynnin kehitys oli suotuisinta Pohjoismaissa ja Englannissa. Saksan rakennusmarkkinat ovat jonkin verran laske-neet, mutta rivi- ja omakotitalojen rakentaminen on säilynyt edellisen vuoden tasolla. Venäjän talousvaikeudet ovat edelleen vaikuttaneet myyntiin niin Venäjällä kuin sen naapurimaissa. Markkinatilanne Yhdysvalloissa on säilynyt hyvänä.

Konsernin liikevoitto oli 413 MFIM /8,0 % (361 MFIM/8,0 %).
Uponorin liikevoitto kasvoi 65 % ja oli 296 MFIM (179 MFIM). Asko
Kodinkoneen liikevoitto oli 30 (32) MFIM ja Upofloorin 10 (17) MFIM.
Asko Kodinkoneen tuloskehitystä heikensivät sekä Varan että Lahden tehtailla toteutetut merkittävät tuotteiston uusimiseen liittyneet kehitysprojektit. Upofloorin liikevoittoon vaikuttivat heikon markkinatilanteen lisäksi Heinolan parkettitehtaalla suoritetut investoinnit kapasiteetin laajentamiseksi ja tuotannon tehostamiseksi.

Konsernin korolliset nettovelat olivat 2 631 (2 238 )MFIM.
Oma-varaisuusaste oli 37,2 (39,2) %, nettorahoituskulut 82 (62) MFIM
ja tulos rahoituserien jälkeen 331 MFIM/6,4 % (299 MFIM/6,6 %).

Satunnaiset tuotot muodostuvat lähinnä huonekaluliiketoiminnan myynnistä syntyneestä kauppavoitosta.

Tulos ennen tilinpäätösjärjestelyjä ja veroja oli 480 MFIM/9,3 % (382 MFIM/8,4 %). Tulos/osake oli 5,30 (5,70) FIM ja oma pääoma/osake 71,20 (65,60) FIM.

Kaikki liiketoimintaryhmät tekivät positiivisen tuloksen rahoituserien jälkeen.

Investoinnit


Asko-konsernin investoinnit olivat 659 (401) MFIM, mistä yritysostojen osuus oli 329 MFIM. Muut investoinnit kohdistuivat pääasiassa tuotannon tehostamiseen. Ne jakautuivat liiketoimintaryhmittäin seuraavasti: Uponor 91 %, Asko Kodinkone 2 %, Upofloor 2 % ja Asko Kiinteistöt 5 %. Nettoinvestoinnit olivat 339 (128) MFIM.

Henkilöstö


Asko-konsernin henkilökunnan määrä 31.8.1999 oli 7 393 (6 727). Heistä 5 906 työskenteli ulkomailla ja 1 487 Suomessa. Konsernin keskimääräinen henkilömäärä oli 7 379 (6 579). Henkilökunnan määrän kasvu johtui Unicorin lukujen ottamisesta mukaan konserniin.

Osakkeet


Yhtiön osakepääomaa on alennettu 5 MFIM (0,8 MEUR) 19.3.1999 mitätöimällä 500.000 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Yhtiön osakepääoma ja osakkeiden nimellisarvo on muutettu euromääräisiksi 20.3.1999 ja samalla on osakkeiden nimellisarvo korotettu rahastoannin kautta kahdeksi euroksi. Rahastoannissa osakepääomaa korotettiin 77.626 MFIM (12.214 MEUR).

Asko Oyj on hankkinut ajalla 1.1.-31.8.1999 julkisessa kaupankäynnissä omia osakkeita yhteensä 1.121.600 kappaletta 16,8 miljoonan euron (100,2 MFIM) hankinta-arvosta. Yhtiö on myynyt 31.8.1999 mennessä omia osakkeitaan yhteensä 1.626.518 kappaletta julkisella kaupankäynnillä Helsingin Pörssissä Unicor-kaupan rahoittamiseksi.

Yhtiön osakepääomaa on korotettu optiotodistuksiin perustuvilla merkinnöillä 8.1., 7.4., 9.6. , 7.7. sekä 25.8. yhteensä 0,7 miljoonalla eurolla (4,2 MFIM). Yhtiön osakepääoma 31.8.1999 on 77.434.444 euroa ja osakkeita on 38.717.222 kappaletta. Johdon optiolainaan liittyvä osakkeiden merkintäaika päättyi 1.7.1999.

Asko Oyj:lle 30.8.1999 tehtyjen ilmoitusten perusteella Oras Yhtiöt Oy on nostanut osuutensa 16,03 %:iin, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo 5,25 %:iin ja Sampo-konserni 9,61 %:iin. Fortum Oil and Gas Oy ilmoitti puolestaan 30.8.1999 myyneensä 21,03 % eli kaikki omistamansa Asko Oyj:n osakkeet.

Merkittävät tapahtumat katsauskaudella


Asko Huonekalun liiketoiminta myytiin 31.3.1999 Sponsot Oy:lle.

Asko Oyj:n hallituksen 19.5.1999 päätöksen mukaisesti toimenpiteet Black Horse Oy:n, Pohjoismaiden Sukkatehdas Oy:n, Ruskonor Oy:n, Trior Oy:n sekä Oy Uponor Ab:n sulauttamiseksi Asko Oyj:öön ovat meneillään.

Asko Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 31.5.1999 hyväksyä Oy Uponor Ab:n Suomen liiketoimintojen yhtiöittämisen liiketoiminnan siirtona. Lisäksi hallitus päätti ehdottaa seuraavalle yhtiökokoukselle Asko Oyj:n nimen muuttamista Uponor Oyj:ksi.

Asko-konsernin muoviputkijärjestelmäyhtiö Uponor osti 15.6.1999 Unicorin johtoon kuuluvien omistajaperheiden kanssa tehdyllä osakekaupalla 40,6 % saksalaisesta Unicor Holding AG:sta ja kasvatti omistusosuutensa 50,1 %:sta 90,7 %:iin. Uponor on tehnyt tarjouksen myös lopuista Unicor Holding AG:n osakkeista. Elokuun loppuun mennessä Uponorin hallussa oli 99,88 % Unicorin osakkeista.

Ruotsin kilpailuvirasto jätti 19.8.1999 Tukholman käräjäoikeuteen haastehakemuksen, jonka mukaan Uponorin ruotsalaista tytäryhtiötä Uponor AB:tä epäillään yhdessä kahden muun ruotsalaisen muoviputkivalmistajan kanssa Ruotsin kilpailulain rikkomisesta koskien mm. markkinoiden rajoittamista. Uponor AB:tä vaaditaan maksamaan MSEK 13 (MFIM 9) sakot.

Vuosi 2000


Projektit vuoteen 2000 siirtymisestä mahdollisesti aiheutuvien riskien kartoittamiseksi sekä selvityksien tekemiseksi ovat edenneet Askossa ja sen liiketoimintaryhmissä suunnitelmien mukaisesti. Projektit saatetaan loppuun syksyn aikana.

Merkittävät tapahtumat katsauskauden jälkeen


Yhtiö on hankkinut 31.8.1999 jälkeen julkisessa kaupankäynnissä omia osakkeita yhteensä 5.000 kappaletta 0,1 miljoonan euron (0,47 MFIM) hankinta-arvosta.

Asko Oyj myi 1.9.1999 tehdyllä kaupalla karjaalaisen Tricol Oy:n liiketoiminnat yrityksen johdon ja muutaman ulkopuolisen sijoittajan perustamalle Tricompany Oy -nimiselle yhtiölle. Pääasiassa teknisiin tarkoituksiin soveltuvia neuloksia valmistavan Tricol Oy:n liikevaihto vuonna 1998 oli 60 MFIM ja henkilöstön lukumäärä 55. Tämän kaupan myötä Asko Oyj saattoi päätökseen irtautumisen tekstiililiiketoiminnasta.

Asko Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 3.9. tehtiin seuraavat päätökset:

- Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankinnasta vastiketta vastaan yhden vuoden aikana 3.9.1999 lukien enintään osakemäärän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo laskettuna yhteen yhtiön hallussa jo olevien omien osakkeiden nimellisarvon kanssa ei ylitä 5 % yhtiön osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä hankintahetkellä. Hallitus valtuutettiin myös päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enintään 1.900.000 kahden (2) euron nimellisarvoisen oman osakkeen luovuttamisesta yhden vuoden aikana 3.9.1999 lukien.

- Osana johdon kannustusjärjestelmää päätettiin optio-oikeuksien antamisesta Asko-konsernin ja konserniyhtiöiden avainhenkilöille sekä täysin omistetulle konserniyhtiölle.

- Yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että yhtiön toiminimeksi tulee Uponor Oyj. Toiminimi otetaan käyttöön kaupparekisterimerkinnän tapahduttua. Edelleen lisätään yhtiöjärjestykseen, että yhtiökokouspaikkana voi kotipaikan lisäksi olla Helsinki, Espoo tai Vantaa.

Asko Oyj:n hallitus päätti 3.9.1999 kokouksessa käyttää ylimääräisen yhtiökokouksen sille myöntämää omien osakkeiden hankintavaltuutusta. Hallitus vahvisti myös 1.1.2000 voimaan tulevan uuden Uponor Oyj:n organisaation.

Edelleen hallitus päätti kutsua kokoon uuden ylimääräisen yhtiökokouksen 23.9.1999 yhtiön hallituksen täydentämiseksi yhdellä jäsenellä vuorineuvos Jaakko Ihamuotilan ilmoitettua jättävänsä paikkansa hallituksessa Fortum Oil and Gas Oy:n myytyä omistamansa Asko Oyj:n osakkeet.

Asko Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 23.9.1999 päätti valita uudeksi hallituksen jäseneksi Oras Yhtiöt Oy:n konsernijohtaja, insinööri Pekka Paasikiven (55) vuorineuvos Jaakko Ihamuotilan jäljelle jääneeksi kaudeksi.

Loppuvuoden näkymät


Rakentamisen odotetaan jatkuvan Euroopassa suhteellisen vilkkaana myös loppuvuonna. Yhdysvalloissa rakennustoimintaan liittyvien tuotteiden kysyntä säilynee edelleen hyvänä.

Tuloksen rahoituserien jälkeen ennakoidaan olevan edellistä vuotta paremman ja tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja edellisen vuoden tasolla. Asko tulee jatkamaan konsernirakenteen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä.

ASKO OYJ

Jarmo Rytilahti
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Jarmo Rytilahti, Asko Oyj,
puh. (03) 815 11 tai gsm 0400-204 023

JAKELU
Helsingin Pörssi
Suomen Tietotoimisto
Muut keskeiset tiedotusvälineet

KONSERNITULOS 1-8/99 1-8/98 1998
 MFIMMEURMFIMMEURMFIMMEUR
Liikevaihto5 147865,74 534762,56 9301165,5
Kulut4 734796,24 173701,96 3891 074,5
Liikevoitto41369,536160,754191,0
Nettorahoituskulut8213,86210,410818,2
Tulos rahoituserien jälkeen33155,629950,343372,8
Satunnaiserät14925,08313,916728,1
Tulos ennen veroja48080,738264,2600100,9
Kauden tulos30952,029249,140768,4
Verot on arvioitu kauden tulosta vastaaviksi.      KONSERNITASE 8/99 8/98 1998
 MFIMMEURMFIMMEURMFIMMEUR
Pysyvät vastaavat4 405740,93 932661,33 874651,6
Vaihto-omaisuus1 217204,71 169196,61 154194,1
Rahat ja pankkisaamiset32154,033255,922738,1
Muu rahoitusomaisuus1 624273,11 446243,21 014170,6
Oma pääoma2 758463,82 550428,92 476416,5
Vähemmistöosuus538,9325,5345,7
Pakolliset varaukset8614,58614,49115,2
Pitkäaikaiset velat2 569432,12 046344,11 934325,4
Lyhytaikaiset velat2 101353,42 165364,11 734291,6
 7 5671 272,76 8791 157,06 2691 054,4LIIKEVAIHTO LIIKETOI- 1-8/99 1-8/98Muutos 1998
MINTARYHMITTÄINMFIMMEURMFIMMEUR%MFIMMEUR
Uponor3 844646,53 077517,524,94 584770,9
Asko Kodinkone740124,4695116,96,41 106186,0
Upofloor23840,027846,7-14,440668,3
Asko Kiinteistöt10317,411419,1-9,016527,8
Muut22237,437062,4-40,1669112,5
ASKO-KONSERNI5 147865,74 534762,613,56 9301 165,5LIIKEVOITTO LIIKETOI- 1-8/99 1-8/98 Muutos 1998 
MINTARYHMITTÄINMFIMMEURMFIMMEURMFIMMFIMMEUR
Uponor29649,817930,1+11728247,4
Asko Kodinkone305,0325,3-2579,5
Upofloor101,6172,9-7274,5
Asko Kiinteistöt447,4488,0-46811,4
Muut335,78514,4-5210718,2
ASKO-KONSERNI41369,536160,7+5254191,0


VASTUUT
Konserni 8/99 8/98 12/98
 MFIMMEURMFIMMEURMFIMMEUR
Annetut pantit      
-omasta velasta16327,418831,612220,5
Kiinnitykset1 155194,31 171196,91 033173,7
Takaukset      
-muiden puolesta61,0111,961,0
Leasingvastuut17729,814223,916922,5
Muut vastuut305,08915,07512,6
       
Emoyhtiö      
       
Eläkevastuut40,740,740,7
Annetut pantit      
-omasta velasta7913,37913,37913,3
Kiinnitykset30851,836160,735860,2
Takaukset      
-konserniyhtiöiden puolesta35995,756595,054491,5
JOHDANNAISSOPIMUKSET 8/99 8/98 12/98
 MFIMMEURMFIMMEURMFIMMEUR
1. Korkojohdannaiset      
Ostetut korko-optiot36861,935259,230651,5
Myydyt korko-optiot26945,215526,114824,9
Ostettu korkotermiini      
       
2. Valuuttajohdannaiset      
Ostotermiinisopimukset -71,2 -
Myyntiterm.sopimukset24340,923038,729449,4
Ostetut valuuttaoptiot61,06811,4193,2
Myydyt valuuttaoptiot142,422537,8569,4
Valuutanvaihtosopimus437,28514,38514,3


TUNNUSLUVUT 1-8/99 1-8/98 1998
 FIMEURFIMEURFIMEUR
Tulos/osake,(8 kk)5,300,95,701,06,501,1
Oman pääoman tuotto, % (12 kk) 9,4 17,9 10,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % (12 kk) 10,7 14,5 11,7
Omavaraisuusaste- % 37,2 39,2 40,0
Gearing-% 94 88 85
Oma pääoma/osake71,2012,065,6011,063,3010,7
Osakkeen kurssikehitys      
alin72,5012,280,0013,567,0011,3
ylin104,0017,5122,020,5122,0020,5
keskikurssi94,5015,9106,0017,899,0016,7
Osakevaihto      
1 000 kpl 19 670 13 975 19 558
MFIM/MEUR1 859312,71 490250,61 937325,8


Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.