16.2. 2000

Tilinpäätöstiedote


UPONORIN TULOS PARANI
MUOVIPUTKIJÄRJESTELMIEN LIIKEVOITTO NOUSI 66 %

Tulos rah.erien jälkeen 89 (73) MEUR, kasvua 22%. Liikevaihto 1.347 (1.165) MEUR, kasvua 16%. Liikevoitto 107 (91) MEUR, tai 8,0 (7,8)% liikevaihdosta. Osinkoehdotus 0,67 (0,59) EUR/osake.
Muoviputkijärjestelmien liikevoitto 79 (47) MEUR, kasvua 66 %. Käyttöveden ja telekommunikaation asennusjärjestelmät kasvoivat voimakkaimmin. Tuloksen odotetaan paranevan edelleen vuonna 2000.

Uponor Oyj:n myynti kasvoi 16% ja oli 1.347 MEUR /8.008 mmk, kun se vuonna 1998 oli 1.165 MEUR/6.930 mmk. Pääliiketoiminta-alueen, Uponor-muoviputkijärjestelmien liikevaihto kasvoi 32%, ja sen osuus koko konsernin myynnistä nousi jo yli 75 %:n.

Hyvä markkinatilanne kansainvälisillä markkinoilla ja voimakkaat investoinnit yhtiön kehittämiseen nostivat Uponorin tuloksen historian parhaimpaansa. Myös menestykselliset yritysostot, joista suurimpana saksalainen Unicor-konserni, vaikuttivat tuloksen kasvuun.

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja kasvoi 10% ja oli 111 MEUR/660 Mmk (101 MEUR/600 Mmk), mikä on 8,2 (8,7) % liikevaihdosta. Tulos osaketta kohti oli 1,58 EUR/9,42 mk (1,09 EUR/6,50 mk). Oman pääoman tuotto oli 13,3 (10,3) % ja sijoitetun pääoman tuotto 12,4 (11,7) %.

Uponor jatkoi keskittymisstrategiaansa vuonna 1999. Vuoden aikana myytiin Asko-huonekaluliiketoiminta ja muutamia muita ydinalueen ulkopuolisia liiketoimintoja. Vuoden lopussa Oy Uponor Ab sulautui emoyhtiöönsä Asko Oyj:hin, jonka jälkeen yhtiön nimi muutettiin 1.1.2000 alkaen Uponor Oyj:ksi ja yhtiöiden pääkonttorit yhdistettiin.

"Uponor toimii alalla, jolla on hyvät kasvunäkymät. Puhtaan veden tarve kasvaa ja vaatimukset eri muodoissa olevan käytetyn veden tehokkaaseen käsittelyyn kiristyvät", sanoo toimitusjohtaja Jarmo Rytilahti. "Tällä hetkellä voimakkaimmin kasvava alue on nopeaan tiedonsiirtoon tarvittavien valokaapeliverkkojen asennusjärjestelmät. Niiden myynti on kasvanut Uponorissa parissa vuodessa kymmenkertaiseksi."

Lisätietoja:
Toimitusjoht. Jarmo Rytilahti, puh. 09-4789 6337 tai 0400-204 023
Talousjoht. Jyri Luomakoski, puh. 09-4789 6346 tai 040-515 4498

Hallituksen toimintakertomus

Markkinat


Kysyntä kaikilla Uponorin tärkeimmillä markkina-alueilla oli pääosin hyvä vuonna 1999. Kylmän alkuvuoden vaimean kysynnän jälkeen rakennustoiminta Euroopassa jatkui vilkkaana. Poikkeuksena olivat lähinnä Tanska ja Norja sekä Tsekki ja Slovakia, joissa markkinat supistuivat. Saksassa, joka on Euroopan ylivoimaisesti suurin yksittäinen rakennusmarkkina-alue, uudisrakentamisen kokonaismäärä laski edelleen lievästi. Rakentamisen painopiste siirtyi maan länsiosiin, mikä yhdessä omakoti- ja rivitaloasumisen lisääntyneen suosion kanssa piti Uponorin kannalta tärkeiden tuoteryhmien kysynnän tyydyttävänä. Yhdysvaltojen pitkään vahvana jatkunut talouskehitys näkyi myös rakentamisessa, jossa kysyntä oli edelleen hyvä. Sillä oli selvästi piristävä vaikutus myös Kanadan markkinoihin.

Liikevaihto


Vuosi 1999 oli Uponor-konsernille voimakkaan kasvun aikaa. Liikevaihto kasvoi 16 % ja nousi 1.347 milj. euroon, kun se vuonna 1998 oli 1.165 milj. euroa. Pääliiketoiminta-alueen, Uponor-muoviputkijärjestelmien, osuus koko konsernin liikevaihdosta ylitti 75 %.

Muoviputkijärjestelmät-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 32 % ja oli 1.021 (771) milj. euroa. Sitä kasvatti erityisesti saksalaisten Unicor Holding AG:n ja Cronatherm GmbH:n liittäminen osaksi konsernia vuoden alusta. Liiketoimintaryhmän orgaaninen kasvu, 12,4 %, oli myös voimakasta. Suurin osa kasvusta tuli telekommunikaatio- sekä lämmitys- ja käyttövesijärjestelmistä. Kodinkone-liiketoimintaryhmän myynti oli 198,8 (186,0) milj. euroa, Lattiapäällysteiden myynti 62,2 (68,3) milj. euroa ja Kiinteistöjen myynti 26,5 (27,8) milj. euroa. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 10,6 %.

Konsernin suurimmat maantieteelliset markkina-alueet ja niiden osuus myynnistä olivat seuraavat: Pohjoismaat 36 %, Pohjois-Amerikka 20 %, Saksa 19 % ja Iso-Britannia 7 %.

Tulos


Konsernin liikevoitto oli 107 (91) milj. euroa, joka oli 18 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Voitto rahoituserien jälkeen kasvoi 22 % ja oli 89 (73) milj. euroa. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 111 (101) milj. euroa, jossa oli kasvua 10 %.

Muoviputkijärjestelmien liikevoitto kasvoi 67 % edellisvuodesta ja oli 79 (47) milj. euroa. Kodinkoneen liikevoitto oli 9,4 (9,5) milj. euroa, Lattiapäällysteiden 3,5 (4,5) milj. euroa sekä Kiinteistöjen 10,5 (11,4) milj. euroa.

Muoviputkijärjestelmät-ryhmä, johon on investoitu voimakkaasti viime vuosina, hyötyi suotuisasta markkinatilanteesta, joka vallitsi etenkin Yhdysvalloissa, Pohjoismaissa ja Isossa-Britanniassa. Muita merkittäviä syitä liiketoimintaryhmän hyvään tulokseen olivat kasvun jatkuminen etenkin lämminvesi- ja talotekniikassa, saksalaisen Unicor Holding AG:n liittäminen konserniin vuoden alussa sekä telekommunikaatioon liittyvien putkijärjestelmien kasvu laajojen kansainvälisten runkoverkkoasennusten myötä.

Kodinkone-ryhmän tuloskehitystä heikensivät pääasiassa merkittävät tuotemalliston uusimiseen liittyneet kehitysprojektit. Lattiapäällysteiden tulosta heikensi alkuvuoden heikon markkinatilanteen lisäksi parkettitehtaan laajennusinvestointi.

Kaikki liiketoimintaryhmät tekivät positiivisen tuloksen rahoituserien jälkeen.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 19 (18) milj. euroa.

Konsernin tulokseen sisältyy satunnaisia tuottoja 28 (31) milj. euroa, joka syntyi lähinnä huonekaluliiketoiminnan myynnistä.

Oman pääoman tuotto oli 13,3 (10,3) % ja sijoitetun pääoman tuotto 12,4 (11,7) %.

Tulos osaketta kohti oli 1,58 (1,09) euroa ja oma pääoma osaketta kohti 12,75 (10,65) euroa.

Investoinnit


Konsernin investoinnit olivat yhteensä 154,3 (128,9) milj. euroa, joka oli 11,5 (11,1) % liikevaihdosta. Investoinneista suurin osa, 91 %, suuntautui pääliiketoiminta-alueen eli Muoviputkijärjestelmien kehittämiseen ja kasvattamiseen. Yritysostoihin käytettiin kaikista investoinneista 37 %. Koneiden ja laitteiden osuus investoinneista oli 47 %. Divestointien määrä oli 64,6 (92,7) milj. euroa. Konsernin nettoinvestoinnit olivat 89,7 (36,2) milj. euroa.

Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat 20,8 (16,2) milj. euroa, josta ydinliiketoiminnan osuus oli 89 (82) %.

Rahoitus


Konsernin rahoitusasema säilyi vakaana. Korolliset velat kasvoivat 357 milj. eurosta 426 milj. euroon. Pääsyynä kasvuun olivat investoinnit ydinliiketoimintaan ja Unicor-kaupan mukana tulleet korolliset velat. Matalan korkotason vuoksi konsernin nettorahoituskulut kasvoivat vain 1 milj. euroa.

Voimakkaasta investointiohjelmasta huolimatta konsernin omavaraisuusaste laski vain lievästi ja oli 39,9 (40,1) %; gearing oli 84 (85) %.

Euroopan rahaliiton yhteisen valuutan käyttöönoton seurauksena valuuttariskit pienenivät olennaisesti, mikä näkyi myös tilinpäätöspäivänä avoinna olevien johdannaissopimusten pienemmästä määrästä.

Vuonna 1998 tehdyn päätöksen mukaisesti euro otettiin käyttöön emoyhtiössä kirjanpitovaluuttana vuoden 2000 alusta lähtien.

Muutokset rakenteessa


Vuoden alussa käynnistettiin Espanjassa ja Portugalissa hankkeet, joiden avulla kehitetään toimintaa Pyreneiden niemimaalla. Liiketoiminnan johto ja tuotanto keskitettiin Portugaliin, ja Uponor Resiplast S.A.:n tehdas Barcelonassa, Espanjassa, suljettiin.

Keväällä 31.3.1999 myytiin keskittymisstrategian mukaisesti koko huonekaluliiketoiminta Sponsor Capital Oy:lle ja sen hallinnoimalle rahastolle noin 57 milj. euron kauppahinnasta.

Uponor Deutschland GmbH osti 15.6.1999 tehdyllä osakekaupalla 40,6 % Unicor Holding AG:n osakkeista ja kasvatti omistusosuutensa 50,1 %:sta 90,7 %:iin. Syksyn aikana ostettiin loput osakkeet. Myyjinä olivat pääasiassa yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt.

Oy Uponor Ab:n Suomen liiketoiminnat yhtiöitettiin liiketoimintasiirtona 1.9.1999 perustetulle Uponor Suomi Oy:lle.

Karjaalaisen Tricol Oy:n liiketoiminta myytiin 1.9.1999 Tricompany Oy:lle.

Yhtiön strategian mukaisesti toteutettiin 31.12.1999 Oy Uponor Ab:n sulautuminen sen emoyhtiöön, Asko Oyj:hin. Samassa yhteydessä emoyhtiöön sulautettiin Black Horse Oy, Pohjoismaiden Sukkatehdas Oy, Ruskonor Oy ja Trior Oy, joissa ei ollut liiketoimintaa. Asko Oyj:n nimi muutettiin Uponor Oyj:ksi 31.12.1999 ja yhtiöiden pääkonttorit yhdistettiin.

Tapahtumia


Huhtikuussa Uponor Ltd. solmi englantilaisen Severn Trent Water Ltd:n kanssa 5-vuotisen toimitussopimuksen, jonka arvo vuositasolla on noin 10 milj. euroa. Uponor vastaa ainoana toimittajana Severn Trent Waterin kunnallistekniikan muoviputkitarpeista sopimusjakson aikana. Severn Trent on yksi Englannin suurimmista vesilaitoksista.

Syyskuussa vihittiin käyttöön Wirsbon uusi lämminvesijärjestelmätehdas St. Johnin kaupungissa Kaakkois-Kanadassa.

Vuoden lopulla Uponor perusti yhdessä Gaz de Francen kanssa Unkariin Aldyl Degáz Kft. -nimisen yhteisyrityksen kaasu- ja vesiputkien sähköhitsausjärjestelmien valmistusta ja myyntiä varten. Uponor omistaa Szegedin kaupunkiin Etelä-Unkariin perustettavasta yhtiöstä 60 % ja Gaz de France tytäryhtiöineen 40 %. Gaz de France on yksi maailman johtavista kaasuyhtiöistä. Yhteisyritys on ainoa länsimainen sähköhitsausliittimiä valmistava yhtiö alueella.

Syksyn aikana käynnistettiin Muoviputkijärjestelmät-ryhmän organisaation uudistaminen. Ryhmä jaettiin neljään divisioonaan: Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmät, Kunnallistekniikka, Kiinteistö- ja rakennustekniikka sekä Teknologia. Jokaiselle divisioonalle perustettiin oma nk. sisäinen hallitus. Samassa yhteydessä hallitus päätti konsernin uudesta hallinto-ohjeesta.

Ruotsin kilpailuvirasto jätti 19.8.1999 Tukholman käräjäoikeuteen haastehakemuksen, joka koski konsernin ruotsalaista tytäryhtiötä Uponor AB:tä. Sen mukaan yhtiötä epäillään yhdessä kahden muun ruotsalaisen muoviputkivalmistajan kanssa Ruotsin kilpailulain rikkomisesta vuosina 1993–1995.Uponor AB:tä vaaditaan maksamaan 1,5 milj. euron (13 milj. kruunun) sakot. Asian käsittely jatkuu.

Muovin raaka-aineiden hinnat kääntyivät jyrkkään nousuun alkukesästä. Tämä johtui kausikysynnän elpymisestä Euroopassa samaan aikaan kun Aasian markkinat jatkoivat tervehtymistään ja Yhdysvalloissa kysyntä säilyi vilkkaana. Öljyn hinnan kohoaminen voimisti erityisesti ns. perusmuovien hintojen nousua. Raaka-aineiden kysyntä jatkui odotettua vilkkaampana koko syksyn, mikä piti niiden hinnat korkealla tasolla.

Vuosi 2000


Hankkeet mahdollisten vuosituhannen vaihtumisen aiheuttamien tietoteknisten ongelmien kartoittamiseksi ja poistamiseksi etenivät yhtiön eri tasoilla suunnitelmallisesti, ja ne saatettiin loppuun hyvissä ajoin ennen vuosituhannen vaihdetta. Vuodenvaihde ei aiheuttanut ongelmia konsernissa eikä asiakas- ja toimittajasuhteissa. Myöskään kuluvana vuonna ei odoteta tietoteknisiä ongelmia.

Y2K-ongelmiin varautuminen ei aiheuttanut merkittäviä suoria lisäkustannuksia Uponorissa.

Henkilöstö


Konsernin henkilökunnan määrä 31.12.1999 oli 7.307 (6.756). Henkilöstöstä työskenteli Suomessa 1.372, Saksassa 1.970, Ruotsissa 1.301 ja Pohjois-Amerikassa 981 henkeä. Keskimääräinen henkilömäärä oli 7.451 (6.723). Unicorin osto lisäsi konsernin henkilöstömäärää 1.010 hengellä ja Asko Huonekalun myynti pienensi sitä 734 hengellä.

Hallinto ja tilintarkastus


Uponor Oyj:n hallituksen muodostivat Jaakko Ihamuotila puheenjohtajana, ja jäseninä Hannu Kokkonen 1. varapuheenjohtajana, Veli Korpi 2. varapuheenjohtajana, Matti Niemi, Niilo Pellonmaa, Jarmo Rytilahti ja Jukka Viinanen. Jaakko Ihamuotila erosi hallituksesta 23.9.1999 Fortum Oil and Gas Oy:n myytyä omistamansa Asko Oyj:n osakkeet. Uudeksi hallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi kaudeksi valittiin 23.9.1999 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa Oras Yhtiöt Oy:n konsernijohtaja Pekka Paasikivi. Hänet valittiin hallituksen puheenjohtajaksi 30.9.1999.

Toimitusjohtajana toimi Jarmo Rytilahti.

Tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab, KHT Pentti Savolainen päävastuullisena tilintarkastajana.

Osakepääoma ja osakkeet


Yhtiön osakepääomaa korotettiin optiotodistuksiin perustuvilla merkinnöillä yhteensä 0,7 milj. eurolla (4,2 milj. markalla) 8.1., 7.4., 9.6. , 7.7. sekä 25.8.1999. Ylikurssina maksettiin 2,5 milj. euroa (14,7 milj. markkaa). Johdon optiolainaan liittyvä osakkeiden merkintäaika päättyi 1.7.1999.

Yhtiön osakepääomaa alennettiin 840.940 euroa (5.000.000 markkaa) 19.3.1999 mitätöimällä 500.000 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Yhtiön osakepääoma ja osakkeiden nimellisarvo muutettiin euromääräisiksi 20.3.1999 ja samalla osakkeiden nimellisarvo nostettiin 2 euroksi korottamalla rahastoannilla osakepääomaa 12.214 milj. eurolla (72.626 milj. markalla).

Uponor Oyj:n osakepääoma 31.12.1999 oli 77.434.444 euroa. Osakkeen nimellisarvo on 2 euroa. Osakkeita on 38.717.222 kappaletta. Kaikilla osakkeilla on yksi ääni.

Varsinainen yhtiökokous 17.3.1999 myönsi hallitukselle valtuuden yhden vuoden aikana 17.3.1999 alkaen hankkia vastiketta vastaan omia osakkeita määrä, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo niiden hankintahetkellä yhdessä yhtiön hallussa jo olevien omien osakkeiden kanssa on enintään 5 % yhtiön osakepääomasta.
Lisäksi varsinainen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden, enintään 1.900.000 kappaletta, luovutuksesta yhden vuoden aikana 17.3.1999 lukien.

Ylimääräinen yhtiökokous 3.9.1999 päätti, että varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.1999 hallitukselle myönnetty omien osakkeiden hankintavaltuutus lakkaa 3.9.1999 ja antoi hallitukselle vastaavan valtuutuksen yhden vuoden ajaksi 3.9.1999 alkaen. Ylimääräinen yhtiökokous päätti myös, että varsinaisessa yhtiökokouksessa myönnetty osakkeiden luovutusvaltuutus lakkaa 3.9.1999 ja antoi vastaavan valtuutuksen yhden vuoden ajaksi 3.9.1999 alkaen.

Yhtiö hankki vuoden 1999 kuluessa julkisessa kaupankäynnissä omia osakkeitaan yhteensä 1.186.600 kappaletta 17,8 milj. euron (106,1 milj. markan) hankinta-arvosta. Yhtiö myi vuoden 1999 aikana omia osakkeitaan 1.626.518 kappaletta julkisella kaupankäynnillä Helsingin Pörssissä Unicor-kaupan rahoittamiseksi.
Yhtiöllä oli 31.12.1999 hallussaan 185.000 kappaletta omia osakkeitaan hankinta-arvoltaan 2,8 milj. euroa (16,8 milj. markkaa), mikä vastaa noin 0,47 % yhtiön osake- ja äänimäärästä. Tilinpäätöksessä omilla osakkeilla ei ole taseessa arvoa.

Varsinainen yhtiökokous 17.3.1999 valtuutti hallituksen päättämään vuoden kuluessa 17.3.1999 alkaen yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta siten, että yhtiön osakkeita merkittäessä tai vaihtovelkakirjoja vaihdettaessa yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 8.500.000 eurolla (50.538.705 markalla). Antivaltuutuksia ei ole käytetty.

Ylimääräinen yhtiökokous 3.9.1999 päätti optio-oikeuksien antamisesta osana johdon kannustusjärjestelmää konsernin johtoon ja avainhenkilöihin kuuluville henkilöille sekä yhdelle täysin omistetulle konserniyhtiölle. Optio-oikeuksia ei annettu tilikauden aikana.

Asko Oyj:lle tehtiin 30.8.1999 useita ns. liputusilmoituksia, joissa ilmoitettiin seuraavat omistusosuuksien muutokset: Oras Yhtiöt Oy:n osuuden nousu
16,03 %:iin, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampon osuuden nousu 5,25 %:iin, Sampo-konsernin osuuden nousu 9,61 %:iin sekä Fortum Oil and Gas Oy:n koko omistusosuuden (21,03 %) myynti.

Yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 22.865.381 kappaletta, yhteensä 363 milj. euroa eli 2,2 mrd. markkaa. Osakkeen kurssi vuodenvaihteessa oli 17,60 euroa eli 104,64 markkaa. Yhtiön markkina-arvo oli 681,4 milj. euroa eli 4,1 mrd. markkaa.

Ulkomainen omistus yhtiössä oli vuodenvaihteessa 26,5 (24,1) %.

Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat


Oras Yhtiöt Oy, joka omisti 16,2 % Uponor Oyj:n osakekannasta, ilmoitti tammikuussa 2000, että se oli jakautunut 30.11.1999 kolmeen yhtiöön, Oras Administration Oy:hyn, Oras Technology Oy:hyn ja Oras Marketing Oy:hyn, jotka kukin omistavat 5,4 % Uponor Oyj:n osakemäärästä ja äänivallasta. Saman ilmoituksen mukaan Oras Yhtiöt Oy:n omistus oli lakannut kokonaan. Muutokset ylittivät arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä mainitun 5 %:n liputusrajan.

Helmikuun 1. päivänä yhtiöitettiin konsernin kiinteistöliiketoiminta tätä tarkoitusta varten perustettuun Asko Kiinteistöt Oy:hyn. Tytäryhtiölle siirtyivät kiinteistöliiketoiminnan varat, velat ja varaukset sekä liiketoimintaryhmän henkilökunta ns. vanhoina työntekijöinä. Siirtyvän liiketoiminnan tasearvo on
968,2 milj. markkaa eli 163 milj. euroa, rakennusten kerrosala noin 587,000 m2 ja maa-alueiden pinta-ala noin 5,565,000 m2.

Puolan Sochaczewissa rakenteilla oleva uusi muoviputkitehdas valmistui ja otettiin asteittain tuotantokäyttöön helmikuusta 2000 alkaen.

Näkymät


Rakentamisen odotetaan jatkuvan Euroopassa suhteellisen vilkkaana kuluvana vuonna, ja myös Yhdysvalloissa rakennustoimintaan liittyvien tuotteiden kysyntä säilynee hyvänä.

Vuoden 2000 alussa raaka-ainehintojen odotetaan pysyttelevän vuoden 1999 lopun korkealla tasolla. Oletusta tukee se, että muoviraaka-aineiden maailmanlaajuinen kysyntä on jatkunut melko vilkkaana. Myös raaka-öljyn korkea hinta tukee korkeita muoviraaka-aineen hintoja.

Kolmen vuoden voimakkaan investointivaiheen jälkeen keskitytään tehtyjen investointien hyödyntämiseen ja yritysostojen sulauttamiseen. Rakennemuutosta jatketaan ripeästi. Vahvaa markkina-asemaa hyödyntäen kehitetään järjestelmiä uusiin käyttötarkoituksiin ja pyritään näin palvelemaan asiakkaita entistä paremmin.

Konsernin tuloksen odotetaan edelleen paranevan.